KALLELSE TILL DRUMSÖ HEM OCH SKOLA RF:S STADGEENLIGA ÅRSMÖTE

Alla föräldrar med barn i Drumsö lågstadieskola är automatiskt medlemmar i föreningen. Nu kallas medlemmar till det stadgeenliga årsmötet som hålls tisdagen den 8 oktober 2019 klockan 18.00 i Drumsö Lågstadieskola, Tallbergs allén 12, 00200 Helsingfors.

Föredragningslista i enlighet med föreningens stadgar:

1. Mötets öppnande.
2. Val av ordförande, sekreterare, två protokolljusterare (samt rösträknare) för mötet.
3. Konstaterande av mötets lagenlighet och beslutsförhet.
4. Godkännande av föredragningslista för mötet.
5. Bokslut, verksamhetsberättelse och verksamhetsgranskarens utlåtande.
6. Fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och andra redovisningsskyldiga.
7. Årsvinstens användande.
8. Årsavgift för det löpande verksamhetsåret.
9. Val av styrelsemedlemmar istället för de som är i tur att avgå.
I tur att avgå är ordinarie styrelsemedlemmar Silja Lindblad, Michela Örnmark, Pia Hinnenberg och Kethe Hermunen, samt suppleanter Rufus Wahén och Anna-Charlotta Waselius.
10. Val av verksamhetsgranskare för följande år.
11. Övriga ärenden.
12. Mötets avslutning.

Hjärtligt välkomna!

Drumsö Hem och Skola rf
Krista Willman, ordförande