Uppdaterat 26.08.2021 av Drumsö lågstadieskola och Drumsö Hem och Skola r.f. styrelse.

KLASSFÖRÄLDRAR 

Vem är en klassförälder? En klassförälder är en förälder till en elev i en årsklass och som blivit vald av föräldrarna i årsklassen. Valet görs under första föräldramötet vid skolårets start på hösten.

För säkerhets skull är det bra att nämna för att undvika missförstånd, att en klassförälder inte automatiskt är en medlem i Drumsö Hem och Skola r.f.:s styrelse. En klassförälder kan dock ställa upp som styrelsemedlem i Drumsö Hem och Skola r.f.

Vad innebär det att vara en klassförälder? En klassförälder fungerar som en kontaktperson mellan klasselevernas föräldrar och klassläraren. Klassföräldrarna väljs för ett skolår åt gången. En årsklass kan ha en till två klassföräldrar.

Om årskursen har flera parallellklasser, har varje klass en eller två valda föräldrar som fungerar som klassföräldrar. Årskursens klassföräldrar samarbetar i frågor som gäller hela årskursen.

Att fungera som klassförälder är inte tidskrävande. Främst delar klassföräldrana ut information per e-mejl till alla föräldrar i klassen om evenemang som ordnas i skolan för elever, föräldrar och lärare. Dessutom hjälper klassföräldrarna till att ordna cirka två evenemang under skolårets gång för elever, föräldrar och klasslärare. Klassföräldrarna får ingen ekonomisk ersättning för sin uppgift.

Klassföräldrarna samarbetar även med Drumsö Hem och Skolas styrelse genom att dela ut information om evenemang som ordnas och sakfrågor som förbereds av Drumsö Hem och Skola. 

 

Samarbetet mellan lärare och klassföräldrar

Enligt överenskommelse mellan Drumsö HoS:s styrelse och lärarkollegiet, är utgångspunkten för samarbetet mellan klassföräldrar och klasslärare följande:

 • Klassföräldrarna tar initiativ till 1–2 evenemang under respektive termin. Därtill kan ytterligare till exempel ett klassmorgonmål ordnas för elever, föräldrar och klasslärare.

 • Klassläraren ställer sig gärna till förfogande för 1–2 evenemang samt eventuellt ett morgonmål under terminen. Klassläraren får ingen extra ersättning för denna verksamhet. 
 • Klassföräldrarna och klassläraren kommer tillsammans överens om lämplig tidpunkt för evenemang under skolåret. Klassföräldrarna ansvarar för de praktiska arrangemangen med tillställningar, och klassläraren för skolutrymmena och skolans utrustning. Klassläraren måste alltid finnas på plats vid evenemang som ordnas i skolan.
 • Inbjudan till klass- och skolevenemang skickas per e-mejl till föräldrarna, och även via läraren i Wilma, så att den säkert når alla föräldrar. Övriga kanaler, som till exempel klassen Facebook-sida eller WhatsApp grupp, kan användas som ett kompletterande sätt att informera om evenemang.

 

Läsåret 2021-2022

Vanligtvis arrangeras kvällsevenemang i skolans festsal på tisdagar, då salen är reserverad för skolans eget bruk. Klassläraren meddelar skolvärden om planerat evenemang. På grund av nuvarande restriktioner och rekommendationer i anknytning till coronaviruspandemin ordnas inte kvällsevenemang på skolan. Då restriktioner och rekommendationer om bland annat social distans och ordnande av evenemang upphör, kan kvällstillställningar åter ordnas i skolans festsal.

Här är några tips på aktiviteter som kan ordnas för hela årskursen eller eventuellt tillsammans med vänklassen (i den skala som sammankomster och tillställningar just nu är tillåtna):

 • spel/lek på stranden
 • skridskoåkning på till exempel Pyrkkä + varm saft
 • foto-orientering
 • picnic
 • back to school-disco på Klubblokalen
 • teaterbesök för hela familjen
 • spelkväll på skolan
 • Halloween-fest
 • teaterkväll för klassens föräldrar
 • morgonmål i klassen
 • läsestund, till exempel i gympasalen

Klasser kan också ha en gemensam julkalender, som någon av klassens föräldrar fyller med något smått; till exempel en penna och ett suddgummi. Kalendern kan också vara icke-materiell och innehålla gåtor, kloka ord eller något annat roligt. Kalendern kan köpas eller tillverkas av någon förälder, eller göras som ett samarbetsprojekt där varje familj i klassen syr en ”lucka” till kalendern.

Kom ihåg att aktivt engagera alla andra föräldrar i klassen. Som klassförälder kan och får du delegera uppgifter till andra föräldrar.

 

Caféverksamhet på olika tillställningar

För att samla in pengar ordnas caféverksamhet vid olika tillställningar. På detta sätt kan vi finansiellt stöda verksamhet som ordnas utanför skolan. Varje år ordnar vi caféer i skolan. Årskurserna 2–4 sköter var sitt café och lotteri under skolåret.

Obs: För tillfället ordnas inte tillställningar och caféer på skolan med hänvisning till de rekommendationer Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd gjort angående coronaviruspandemin.

I vanliga fall ordnas caféverksamhet enligt följande:

December: Skolans julfest, café åk 3                 

Mars: Talangshow, café åk 2 + lotteri åk 4

Maj: Gårdsfest, samtliga årskurser 1–6

Klasserna ansvarar för att det finns både saltigt och sött tilltugg att sälja i caféet samt att ställa i ordning, sköta försäljningen och att städa undan.

Vi har ett lager med tillbehör för caféverksamhet i skolan. Den ligger bakom musiksalen, där det bland annat finns:

 • en stor kaffekokare (med två kannor)
 • 4 termosar
 • pappersmuggar, -tallrikar, -assietter
 • plastgafflar, -skedar, -knivar
 • pappersservetter
 • papperskuvert för hot dog och grillkorv
 • kaffe, tepåsar, socker
 • vattenkannor
 • brickor

Klasserna får gärna använda det som finns i lagret, då evenemang arrangeras i skolan. Kom ihåg att kaffekokare, termosar, kannor osv. ska vara rena när de returneras till lagret. Om något är slut eller håller på att ta slut, meddela gärna Drumsö HoS styrelse så fort som möjligt per e-mejl: drumsohos@gmail.com

Du kan kontakta skolans rektor Anna-Maria Rosenqvist (tfn 09 310 86754 eller via Wilma) för att komma in till lagret.

Då hela skolan har klassmorgonmål i samband med att åk 1–6 firar Hem och Skola-dagen, finns det inte tillräckligt med kaffekokare, termosar och tepåsar för alla klasser. Be gärna föräldrar koka kaffe hemma och hämta det i termosar, eller ta med snabbkaffe och vattenkokare.

Drumsö Hem och Skola r.f. tar gärna emot donationer i form av muggar, assietter, servetter och dylikt för caféverksamheten.

 

Utfärder i förskolan och alla klasser i åk 1-6 

Alla årskurser gör studiebesök och utflykter under skolåret. De tar en halv eller en hel dag.

I åk 6 hålls en lägerskola med en övernattning. Se mera info nedan.

I åk förskolan - åk 5 planerar och genomför klassläraren utfärderna. Klassföräldrar och andra föräldrar får gärna vara med och ge idéer samt delta som extra vuxna under utfärderna. Innehåll och program för utfärder bör alltid ordnas så att de uppfyller mål som ingår i läroplanen.

Principer för hållbar utveckling (Grön Flagg) följs alltid vid ordnad verksamhet utanför skolan. Ett exempel på detta är att använda ekologiska material och att undvika långa bussresor.

Drumsö Hem och Skola r.f. ansvarar för finansiering av utfärder, så att behov av penninginsamling i klasserna minskar, och så att utflykterna blir likvärdiga för alla årskurser.

Föräldrarnas medverkan och deltagande i att planera och vara med på utfärder och klassresor är frivilligt. Det är trevligt om flera föräldrar kan ställa upp, och då kan uppgifterna fördelas på flera personer. Detta är också ett sätt att förstärka samarbetet mellan barn, föräldrar och lärare.

De interna bussresorna inom Helsingfors stad är kostnadsfria för eleverna.

Förskolan - åk 3

 • minst 1–2 studiebesök, till exempel kulturevenemang och olika temaverkstäder
 • klassläraren kan anhålla om behovsprövad tilläggsfinansiering från HoS på upp till 10€/elev/läsår

Åk 4

 • minst 1–2 studiebesök, till exempel kulturevenemang och olika temaverkstäder. Den ena utflykten kan gärna vara hela dagen (till exempel Naturskolan på Drumsö)
 • klassläraren kan anhålla om behovsprövad tilläggsfinansiering från HoS på upp till 10€/elev/läsår

Åk 5

 • minst 1–2 studiebesök, till exempel kulturevenemang och olika temaverkstäder
 • därtill en heldagsutflykt med temat samhörighet och samarbete, till exempel äventyrsbana eller motsvarande
 • klassläraren kan anhålla om behovsprövad tilläggsfinansiering från HoS på upp till 40€/elev från Drumsö HoS

Åk 6

 • minst 1–2 studiebesök, till exempel kulturevenemang och olika temaverkstäder
 • lägerskola med en övernattning (till exempel Sveaborg, Solvalla, Mjölbolsta)
 • lägerskolan finansieras av Drumsö HoS; max 90€/elev
 • samarbete görs mellan lärare, föräldrar och HoS kring klassresan i åk 6

Klassresan i åk 6 planeras av en arbetsgrupp bestående av klasslärare och några föräldrar. Arbetsgruppen väljs på våren i åk 4 eller senast på höstens föräldramöte i åk 5. Klassläraren sammankallar till första mötet.

Planering av klassresan i åk 6 omfattar tidpunkt, resemål, syfte, program, bokningar och budget mm. Principerna för hållbar utveckling beaktas vid planeringen.

Klassläraren är ansvarig för att resmålet och programmet under lägerskolan är pedagogiskt, och i enlighet med läroplanen.

Föräldrarna ansvarar för att budgeten följs samt att uppgifterna som bifogas i stipendieansökan till Lisi Wahls stiftelse är kompletta och att den skickas till HoS minst två veckor före Lisi Wahls stipendieansökningstid går ut. HoS fyller i ansökan på Lisi Wahls hemsida. Se mera info på http://hemochskola.fi/foreningar/medlemsformaner/stipendier/)

En redovisning skickas till Lisi Wahls stiftelse över använda medel då klassresan genomförts (deadline vanligen i oktober följande år). HoS hjälper med stipendieansökningen vid behov: Viktigt är att tänka på är att syftet framgår, och att program och budgetinformation ingår i ansökan samt att stipendieansökan inför lägerskolan i åk 6 görs redan på hösten på åk 5.

 

Drumsö HoS finansierar verksamhet och medel åt eleverna

Drumsö HoS r.f. sköter finansiering av verksamhet och medel med hjälp av bland annat:

 • medlemsavgifter
 • caféverksamhet och lotteri på skolans evenemang
 • försäljning på gårdsfesten
 • försäljning av artiklar
 • stipendier och bidrag