Stadgar för Drumsö Hem och Skola rf

§ 1 Namn
Föreningens namn är Drumsö Hem och Skola rf och dess hemort är Helsingfors.

§ 2 Syfte
Föreningens ändamål är att aktivt verka för de svenskspråkiga Drumsö-elevernas skolförhållanden och miljö på Drumsö och annorstädes. Därtill är föreningen medlem i Förbundet Hem och Skola i Finland rf.

Föreningen strävar till att skapa en god sammanhållning och ett gott samarbete mellan elever, lärare och föräldrar genom att ordna informations- och diskussionsmöten, kurser och andra sammankomster samt genom att bidra till befrämjandet av ungdomens skolgång och intressen.

§ 3 Neutralitet
Föreningen är politiskt och religiöst neutral.

§ 4 Medlemmar
Till medlem i föreningen antas vårdnadshavare till elev, lärare i skolan samt andra som är intresserade av föreningens verksamhet.

Medlem betalar årligen medlemsavgift enligt föreningens årsmötesbeslut.

§ 5 Styrelse
Föreningens angelägenheter handhas av dess styrelse.

Styrelsen består av åtta (8) ordinarie medlemmar samt fyra (4) ersättare, vilka väljes vid föreningens årsmöte för en tid av två (2) verksamhetsår sålunda att vid varje årsmöte avgår fyra (4) ordinarie medlemmar eller ersättare, i den tur de valts. Avgående medlem kan återväljas.

Styrelsen består av de ovannämnda valda medlemmar samt av en lärarrepresentant. Rektorn kan närvara vid mötena.

Medlemmarna åtnjuter inte arvode för sitt uppdrag.

Styrelsen utser inom sig bland de ordinarie medlemmarna ordförande och viceordförande för ett (1) år i sänder. Styrelsen utser ett huvudklassombud till Förbundet Hem och Skola i Finland rf.  Styrelsen kan utse funktionärer för föreningen Hem och Skola.

Styrelsen engagerar nödiga funktionärer för föreningen samt fastställer deras arbetsuppgifter och eventuella arvoden.

§ 6 Styrelsemöte
Styrelsen är beslutsförd då ordföranden eller viceordföranden samt minst fyra (4) ordinarie medlemmar eller ersättare är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet, vid lika röstetal avgör mötesordförandens röst, utom vid val, då lotten avgör.

Styrelsen sammanträder på ordförandens eller viceordförandens kallelse, enligt överenskommelse, eller då minst en tredjedel (1/3) av styrelsen så önskar.

Det åligger styrelsen att

  • Besluta om antagande/uteslutande av medlemmar
  • Handha ledningen av föreningens angelägenheter
  • Sköta föreningens egendom och räkenskaper
  • Kalla medlemmar till årsmöte
  • Mötesprotokoll undertecknas av mötesordföranden eller mötessekreteraren.

§ 7 Namntecknare
Föreningens namn tecknas av ordförande, viceordförande eller ekonomiansvarig var för sig, eller av två (2) ordinarie medlemmar gemensamt.

§ 8 Verksamhetsår och räkenskaper
Föreningens räkenskapsperiod är ett (1) år, 1 augusti till 31 juli. Räkenskaperna samt bokslut och styrelsens verksamhetsberättelse skall tillställas revisorerna minst tre veckor före årsmötet. Revisorerna avger skriftligt utlåtande till styrelsen senast en (1) vecka före årsmötet.

§ 9 Årsmöte
Ordinarie årsmöte hålles senast inom oktober månad. Extra årsmöte hålles på styrelsens kalla, eller då minst tio (10) medlemmar anhåller därom skriftligen av styrelsen för behandling av angivet ärende.

Styrelsen sammankallar till årsmöte. Kallelse till årsmötet sker genom annons i en i Helsingfors dagligen utkommande svenskspråkig tidning. Annonsen bör införas en gång minst sju (7) dagar före mötet.

Beslut fattas med enkel majoritet, förutom i § 12.

Varje medlem har en röst.

§ 10 Ärenden vid årsmöte

Vid årsmötet behandlas följande ärenden:

1. Mötets öppnande.
2. Val av ordförande, sekreterare, två protokolljusterare (samt rösträknare) för mötet.
3. Konstaterande av mötets lagenlighet och beslutsförhet.
4. Godkännande av föredragningslista för mötet.
5. Bokslut, verksamhetsberättelse och revisorernas utlåtande.
6. Fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och andra redovisningsskyldiga.
7. Årsvinstens användande.
8. Årsavgift för det löpande verksamhetsåret.
9. Val av styrelsemedlemmar istället för de som är i tur att avgå.
10. Val av två (2) revisorer för följande år.
11. Övriga ärenden som har nämnts i möteskallelsen.

Mötesprotokoll undertecknas av mötesordföranden och mötessekreteraren. Protokollet justeras av de protokolljusterare som utsetts på mötet.

§ 11 Medelanskaffning samt gåvor
Föreningen anhåller medel för sin verksamhet genom medlemsavgifter och genom att med vederbörligt tillstånd ordna basarer, lotterier, fester och penninginsamlingar.

Föreningen kan motta gåvor och testamenten samt bidrag från myndigheter, stiftelser och organisationer.

§ 12 Stadgeändring och upplösning
Beslut om ändring av dessa stadgar skall fattas med minst tre fjärdedels majoritet av de angivna rösterna vid i § 9 nämnt möte med extra möte.

Beslut om upplösning av föreningen skall fattas med minst tre fjärdedels majoritet av de angivna rösterna vid två (2) på varandra följande möten enligt § 9 som skall hållas med minst en (1) månads mellanrum. Vid upplösning av föreningen skall dess medel användas till att främja föreningens ändamål på det sätt som besluts av det möte som beslutar om upplösningen.

§ 13 Föreningslag
I övrigt tillämpas gällande föreningslag.